Giỏ hàng

MITSUBISHI M1

Thương hiệu: MITSUBISHI
Tấm dẫn hướng dây cho máy cắt dây EDM Mitsubishi

Số lượng

Tấm dẫn hướng dây cho máy cắt dây EDM Mitsubishi

Tấm dẫn hướng dây
Code No.Orignal P/No.DimensionPositionApplication
M146X056C507G51Φ0.4UpperDWC-QA. FX-K series AF3 type / Guide U
M147X053C884G52Φ0.4LowerDWC-QA. FX. CX. FK series AF3 type / Guide D
M148X056C274G51Φ0.4UpperDWC-FX series AF3 type / Guide U
M149X056C846G51Φ0.4UpperDWC-FA. RA series AT type / Guide U ReplacedbyX056C846G51
M150X053C884G55Φ0.8LowerDWC-FA. RA series AT type / Guide D
M151X053C902G51  DWC-HA. CX. SA. SX series AT type / Guide U
M152   DWC-HA. CX. SA. SX series AT type / Guide U

Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP