Giỏ hàng

Đặt hàng

Khách hàng tiến đặt mua hàng bằng một trong cách hình thức sau:

  • Ký/ đóng dấu  xác nhận đặt hàng vào Báo giá do công ty Azcom phát hành, và gửi lại bản  xác nhận cho công ty Azcom (bao gồm hình thức gửi qua Email/fax).
  • Khách hàng phát hành một Đơn đặt hàng (hoặc Hợp đồng mua bán) chi tiết và gửi cho công ty Azcom. Công ty Centech chấp nhận và ký xác nhận gửi lại cho Khách hàng (bao gồm hình thức gửi qua Email/fax).

Đơn đặt hàng/ Hợp đồng có hiệu lực khi có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền của hai bên.

Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP