Giỏ hàng

Tài liệu

Thiết bị vision 2D

Cognex In-Sight 2000 SeriesIn-Sight® 2000 Series
Cognex In-Sight 5000 SeriesIn-Sight® 5000 Series
Cognex In-Sight 7000 SeriesIn-Sight® 7000 Gen2 Series
Cognex In-Sight 8000 SeriesIn-Sight® 8000 Series
Cognex In-Sight 9000 SeriesIn-Sight® 9000 Series

Thiết bị vision 3D

Cognex 3D-A5000 Series3D-A5000™ Series
Cognex In-Sight Laser Profiler

In-Sight Laser Profiler

In-Sight VC200® Vision Controller

DS1000 Series Displacement Sensors

Thiết bị đọc mã vạch cố định

Cognex DataMan 70 SeriesDataMan® 70 Series
Cognex DataMan 150 SeriesDataMan® 150 Series
Cognex DataMan 260 SeriesDataMan® 260 Series
Cognex DataMan 360 SeriesDataMan® 360 Series
Cognex DataMan 470 SeriesDataMan® 470 Series
Cognex DataMan 503 SeriesDataMan® 503 Series

Thiết bị đọc mã vạch cầm tay

Cognex DataMan 8050 SeriesDataMan® 8050 Series
Cognex DataMan 8072 DLDataMan® 8072 DL
Cognex DataMan 8072 ERDataMan® 8072 ER
Cognex DataMan 8600 SeriesDataMan® 8600 Series

Thiết bị đọc mã vạch dùng với Smartphone

Cognex MX-1000 SeriesMX-1000 Series
Cognex MX-1502 SeriesMX-1502 Series
Cognex MX-100 SeriesMX-100 Series
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP