Giỏ hàng

MITSUBISHI M00

Thương hiệu: MITSUBISHI
Tấm dẫn điện cho máy cắt dây EDM Mitsubishi

Số lượng

Tấm dẫn điện cho máy cắt dây EDM Mitsubishi

Tấm dẫn điện
Code No.Orignal P/No.DimensionPositionApplication
M001X054D125H03Φ7xΦ0.7×22 Φ7xΦ0.8×22CommonDWC-N. F. G. H. HA. C series Manual type
M001 S5H03Φ7xΦ0.7×22 Φ7xΦ0.8×22CommonDWC-N. F. G. H. HA. C series Manual type Screw type
M002X054D129H04Φ7xΦ0.7×22 Φ7xΦ0.8×22LowerDWC-N. G. H. HA. SA. SB series
M002 SX054D129H04Φ7xΦ0.7×22 Φ7xΦ0.8×22LowerDWC-N. G. H. HA. SA. SB series SK1.2.3. AF1 type Screw type
M003X054D199H01Φ3.0xΦ0.7×16UpperDWC- F. F1. G series SK1. AF type / Upper B
M004X054D216H01Φ3.0xΦ0.7×16UpperDWC- F. F1. G series SK1 type / Upper A
M005X054D345H012.5×3.0x27.5UpperDWC-B. H1. HA. PA. SA. SB. SZ – AF1 type DWC-H. G series – SK2.3 type
M005 GX054D345H012.5×3.0x27.5UpperDWC-B. H1. HA. PA. SA. SB. SZ – AF1 type DWC-H. G series – SK2.3 type
M008X054D186H031.0×6.0x8.0CommonDWC-H1. HA sereies Manual type
M009X056C075H01 X056C075H04Φ24.8 x 20CommonDWC-HA. SA. SB. SZ. SX. CX. QA. RA series DWC-FX. FA series AT. AF2.3 type /Polishedstandardtype
M009-1X056C432H01 X056C075H06Φ24.8x 20CommonDWC-HA. SA. SB. SZ. SX. CX. QA. RA series DWC-FX. FA series / AT. AF2.3 type Ref. M009N / Unpolishedstandardtype
M009-2X056C075H05Φ24.8x 20CommonDWC-CX. FA. FX-S series AT. AF1.2.3 type/ Polishedangletype
M009-3X056C075H05Φ24.8x 20CommonDWC-CX. FA. FX-S series AT. AF1.2.3 type/ Unpolishedangletype
M009VX055C118H02Φ24.8x 20CommonDWC-FA-V series AT. AF1.2.3 type/ Polishedtype
M009V1X055C118H02Φ24.8x 20CommonDWC-FA-V series AT. AF1.2.3 type/ Unpolishedtype

Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP