Giỏ hàng

FANUC F2

Thương hiệu: FANUC
Nắp chụp nước cho máy cắt dây EDM Fanuc

Số lượng

Nắp chụp nước cho máy cắt dây EDM Fanuc

Nắp chụp nước
PictureCode No.Orignal P/No.DimensionPositionApplication
F126A290-8102-X723Φ58x19TUpperα-A. B series AWF type Nozzle base with 4 screw hole
F127A290-8110-Y723Φ58x19TUpperα-C. iA. iC series AWF type Nozzle base with 5 screw hole
F201A~ A290-8021-Y745 A290-8021-Y705Φ 3 / Φ4 Φ 5.5 Φ 8.0CommonO. P. Q. R. T. W series Manual type / 3Hole type
F201B~ A290-8021-Y745 A290-8021-Y705Φ 3 / Φ4 Φ 5.5 Φ 8.0CommonO. P. Q. R. T. W series Manual type / 1Hole type
F201L  LowerO. P. Q. R. T. W series Manual type / Long type

 

Nắp chụp nước
PictureCode No.Orignal P/No.DimensionPositionApplication
F202~ ~ A290-8021-Y755Φ 3 Φ 4 Φ 5.5LowerO. P. Q. R. T. W series Manual type
F204A290-8037-X879 A290-8037-X870Φ5.5 Φ13LowerW-1.2.3.4 series AWF type
F205A290-8032-Y611 A290-8037-X689Φ5.5 Φ11UpperW-1.2.3.4 series AWF type
F206-1A290-8021-V722 CommonO. P. Q. R. T. W series Nozzle cap for F201 & 202 Material : Stainless steel
F206-2A290-8021-V722 CommonO. P. Q. R. T. W series Nozzle cap for F201 & 202 Material : Brass
F206-3  CommonO. P. Q. R. T. W series Stainless nozzle cap for F201/202
F206 SET  CommonO. P. Q. R. T. W series Nozzle dies holder set for F201/202
F207A290-8048-X771Φ7UpperW-0 series Manual type / Φ24×16.5H
F208A290-8048-X772Φ7LowerW-0 series Manual type / Φ24x16H
F209A290-8111-X772 A290-8111-X774 A290-8111-X776Φ 2 Φ 4 Φ 6.5Upperα-A. B. C. iA. iB series Manual type / OD40x38H
F210A290-8101-X755Φ16Lowerα-A. B. C. iA. iB series Nozzle holder for F211 / OD40x23H
F211A290-8101-X774 A290-8101-X756 A290-8101-X777Φ2 / Φ4 Φ6.5 Φ10Lowerα-A. B. C. iA. iB series Manual type / OD27x16H
F212A290-8102-X775 A290-8102-X751 A290-8102-X752Φ2 Φ4 (=F214) Φ6.5 Φ12 (=F216)Upperα-A. B. C. iA. iB series AWF type / OD40x23.5H Acetal
F212-1A290-8102-X775 A290-8102-X751 A290-8102-X752Φ2 Φ4 (=F214) Φ6.5 Φ12 (=F216)Upperα-A. B. C. iA. iB series AWF type / OD40x23.5H Acryl

 

Nắp chụp nước
PictureCode No.Orignal P/No.DimensionPositionApplication
F213A290-8104-X774 A290-8102-X774 A290-8102-X771 A290-8102-X772Φ2.0 Φ4(=F215) Φ6.5 Φ12 (=F217)Lowerα-A. B. C. iA. iB series AWF type / OD40x25H Acetal
F213-1A290-8104-X774 A290-8102-X774 A290-8102-X771 A290-8102-X772Φ2.0 Φ4 (=F215) Φ6.5 Φ12(=F217)Lowerα-A. B. C. iA. iB series AWF type / OD40x25H Acryl
F218~ ~ A290-8109-X776Φ2.0 Φ4.0 Φ6.5Upperα-0C. 1C series Manual type / OD40x34H

Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP