카트

Cognex Dataman 360QL

供应商: Cognex Kr
|

Dataman 360QL属于Dataman 360系列全方位一维读码,比150/260系列拥有更多技术,多种先进技术,具有免干预自动调节,读取速度快。 在相对恶劣的条件下很难编写代码。

수량

产品概述

Dataman 360QL属于Dataman 360系列,具有简单的一维读码、比150/260系列更多的技术、零干预自动调整以及随之而来的各种先进技术,是在相对恶劣的条件下实现高读取速度,甚至是困难代码的产品。

360系列特点

DataMan 360 系列为客户条码读取应用提供高性能、灵活性和易用性。 DataMan 360 可以读取和解码各种一维线性和二维矩阵符号。 先进的 ImageMax 技术与高功率液晶透镜和强大的照明相结合,可提高图像质量并最大限度地提高激光蚀刻代码 (DPM) 或点喷代码等复杂代码的读取速度。

用于一维和二维解码的高级算法
1DMax® 是一种针对全向条形码读取而优化的一维条形码读取算法。 Hotbars II 技术可快速准确地定位、提取和解码低分辨率一维条形码。 将这两种强大的技术相结合可以实现极高的读取速度和准确性。

无论代码质量、打印方法或捕获代码的打印表面如何,2DMax 都能可靠、高效地读取二维代码。 正在申请专利的 PowerGrid 技术可以定位和读取二维码,消除干扰读取和解码的物体。 这些组合技术可为困难的低质量代码提供快速读取速度和强大的解码功能。

任何环境下的最佳代码整形
ImageMax 技术专门设计用于读取各种表面上的困难激光打标 (DPM) 代码,例如圆形、反射或镜面,结合使用线性异构和交叉偏振 LED 以及工业透镜。通过液晶透镜技术实现高性能。

ImageMax 技术自动聚焦以读取各种工作距离的小代码,并为读取困难的激光打标 (DPM) 代码提供均匀的照明。 一体式防静电金属外壳简化了安装并防止设备损坏。

自动调节
智能自动调整可针对每个不同的应用自动选择内置照明、自动对焦和摄影的最佳设置。 自动调谐可将条码读取器设置为实现一维、二维和激光雕刻 (DPM) 代码的最高读取速度。 此外,液晶镜头可以通过软件或一系列命令进行调整,无需直接对相机进行手动干预,并且可以在几毫秒内重新聚焦,而不会影响任何移动部件。

DataMan 条码读取器快速设置应用程序
一个方便的基于网络的应用程序,允许您直接从智能手机或其他移动设备远程设置和配置固定条形码阅读器(连接互联网的设备)。 该应用程序可在 Google Play 或 iTunes App Store 上使用,允许您实时查看图像、跨多个阅读设备调整和同步配置设置、保存和传输图像以及其他实用程序。 客户可以在任何地方无缝地排除故障并测试读取速度,而无需使用 PC。

Dataman 360QL 系列产品

DMR-360QL-0000DM360QL FIXED MT READER
DMR-360QL-0000-LDM360QL FIXED MT RDR, LV
DMR-360QL-00250DMR-360QL-00250 - Configured

DataMan 360 SeriesDataMan 360QL

Đọc mã 1-D đơn giản

1-D & Stacked Barcodes

Yes

Đọc mã 1-D đa hướng

1-D Omnidirectional Barcode

Yes

Đọc mã bưu chính/ Postal Codes

No

Đọc mã 2-D/ 2-D Codes

No
Thuật toán/ Algorithms 1DMax
Độ phân giải ảnh/ Resolution 800 x 600 pixels 
Tốc độ chụp/ AcquisitionTối đa/ Max 60 fps 
Tốc độ giải mã/ Decode RateTối đa/ Max 45/sec 

Tùy chọn thấu kính

Lens Options

Ngàm C, ngàm S, thấu kính tinh thể lỏng lấy nét đa dạng

C-Mount, S-Mount, variable focus liquid lens

Đèn trợ sáng

Lighting

Nhiều lựa chọn đèn chiếu sáng điều khiển ngoài tích hợp trường điều khiển vùng sáng, nhiều màu sắc lựa chọn đỏ, đỏ phân cực, hồng ngoại, lam, trắng

Integrated segment-controlled bright field, various controllable external light options, color options include red, red polarized, IR, blue, white

Giao tiếp/ Communication

Ethernet & RS-232

Kích thước

Dimensions

73mm x 54mm x 42mm, 92mm x 54mm x 42mm (đã tính vỏ bao và đèn/ with cover and lights) 
Chuẩn chống nước bụi/ ProtectionIP65 

Dataman 360 시리즈 시스템용 액세서리/업그레이드

1. Cognex 광학 액세서리

C-마운트, S-마운트 및 액정 렌즈를 포함한 Dataman 360 시리즈를 위한 다양한 옵션

2. 일루미네이터

통합 필드 제어 기능이 있는 외부 제어 조명의 다양한 선택, 빨간색, 편광 빨간색, 적외선, 파란색, 흰색의 다중 색상 선택, 간편한 설치를 위한 모듈식 디자인

3. 기술 Xpand™

Dataman 300 시리즈의 가시성을 50%로 높여 시스템의 장치 수와 투자 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.  Xpand™ 시스템은 15인치 및 25인치 장착 옵션으로 제공됩니다.

4. 입출력 모듈

I/O 모듈은 M12 케이블을 통해 Dataman 300 시리즈 장치에 직접 연결되어 24V DC로 판독기, 센서 및 조명에 전원을 공급합니다.

Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ TOP